Billard

Info fra Bestyrelsen

Højby Billard Klub

Information til medlemmerne pr. 10/01/24

1.Hermed indkaldes til generalforsamling den 01/03/24 i klubbens lokaler på Højbyvej 64 kl. 18:00 Med følgende foreløbige dagsorden: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen.
   1. Formand – kandidat Kim Sejdelin modtager genvalg
   2. Næstformand – kandidat? (for 1 år)
   3. Sekretær – kandidat Mogens Hjeresen
   4. Mening medlem – kandidat Henning Jensen modtager genvalg
   5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
  7. Valg af revisorer. Da der ingen er vælges 2 revisorer, hvor den ene er valgt for 2 år og denanden for 1 år. De følgende år vælges der kun en revisor.
  1. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
  2. Eventuelt.

                                Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde, enten fysisk eller pr. mail senest22.02.2024 kl. 23:59

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en let anretning samt en vand/øl.

 1. Det var med beklagelse at bestyrelsen lige før jul, modtog besked om at Næstformand Flemming Lavsen havde valgt at udtræde af bestyrelsen. Suppleant, Mogens Hjeresen, er derfor indtrådt som menigt medlem og det menige medlem, Henning Jensen, overtager næstformands posten frem til generalforsamlingen